Inkubatory innowacji

Lista oraz informacje dotyczące aktualnie działających inkubatorów innowacji społecznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dobre Innowacje
 • Obszar działania: Dostępność
 • Inkubator prowadzi: DELTA PARTNER, Zamek w Cieszynie
Inkubator udziela wsparcia na innowacje społeczne dotyczące dostępności produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Poprawa dostępności może dotyczyć przestrzeni fizycznej, cyfrowej lub komunikacyjnej.
Generator Dostępności
 • Obszar działania: Dostępność
 • Inkubator prowadzi: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z ROPS Poznań
Celem Inkubatora jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze dostępności w całej Polsce. Generator wspiera Innowatorów, którzy proponują rozwiązania, których efektem będzie większa dostępność powszechnie dostępnych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.
Inkubator Wielkich Jutra
 • Obszar działania: Dostępność
 • Inkubator prowadzi: DGA S.A.
Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej innowatorom, którzy mają pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia)
Inkubator Włączenia Społecznego
 • Obszar działania: Włączenie społeczne
 • Inkubator prowadzi: ROPS Kraków, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Uniwersytet Jagielloński
Inkubator udziela wsparcia wszystkim, którym bliska jest tematyka wykluczenia społecznego. Poszukuje rozwiązań innowacyjnych, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w obszarze włączenia społecznego i będą wsparciem dla osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem w pełnym realizowaniu ich ról społecznych.
Transfer HUB
 • Obszar działania: Zatrudnienie
 • Inkubator prowadzi: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Inkubator  to projekt, który ma ułatwić Polakom stawienie czoła wyzwaniom na rynku pracy dziś i w przyszłości. Wspiera ludzi ze znakomitymi pomysłami, które mogą zmienić realia życia zawodowego i społecznego na lepsze. Są wśród nich osoby indywidualne, niezwiązane z żadnym przedsiębiorstwem czy organizacją pozarządową. Są też pracownicy firm, instytucji, szkół i uczelni, różnego rodzaju organizacji, a także członkowie nieformalnych grup, które chciałyby zmienić otaczający świat i poprawić jakość życia innych. Nazywamy ich innowatorami. Wszystkie te osoby, grupy, organizacje i instytucje mogą uzyskać wsparcie w Transfer Hub.
Śląska Przestrzeń Innowacji
 • Obszar działania: Zatrudnienie, Włączenie społeczne
 • Inkubator prowadzi: Fundacja Fundusz Współpracy z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Główną misją Inkubatora jest wyszukiwanie i rozwijanie najlepszych pomysłów na rozwiązanie problemów mieszkańców Śląska. Działania Inkubatora opierają się na formule innowacji na zamówienie. W pierwszej kolejności mapowane są potrzeby i wyzwania społeczności lokalnych i regionalnych instytucji, organizacji pozarządowych, firm, samorządów a następnie dla każdego zapotrzebowania poszukiwany jest innowator. Inkubator wspiera innowacje w obszarach – depopulacja, rewitalizacja, białe miejsca pracy, zielone miejsca pracy, zatrudnienie kobiet, zatrudnienie osób 50+ oraz społeczne skutki ubóstwa energetycznego. 
INNOES
 • Obszar działania: Dostępność
 • Inkubator prowadzi: Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza
Inkubator Innowacji Społecznych funkcjonuje w ramach Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i ma na celu realizację działań poprawiających jakość życia osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych z ograniczoną percepcją i/lub mobilnością.
Włącznik Innowacji Społecznych
 • Obszar działania: Włączenie społeczne
 • Inkubator prowadzi: ROPS Poznań, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i ROPS Szczecin.
Inkubator działa w obszarze włączenia społecznego. Obszar ten, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Wypracowywane w Inkubatorze innowacje mają ułatwić odbiorcom aktywne funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia społecznego, publicznego i gospodarczego, realizowanie się w wybranych rolach społecznych w życiu zawodowym, rodzinnym, towarzyskim, kulturalnym czy politycznym, na równi z resztą społeczeństwa.
Generator Innowacji Sieci Wsparcia
 • Obszar działania: Włączenie społeczne
 • Inkubator prowadzi: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i PCG Polska
Celem Inkubatora jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych usług i produktów, służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów, tak by włączać te grupy w życie społeczne oraz zawodowe. Inkubowane pomysły powinny odpowiadać na jeden z celów: projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą rodziny/opiekunów, włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, jak poprawić jakość codziennego życia; społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych, by zmniejszać poczucie osamotnienia i zwiększać dobrostan oraz uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo traktować osoby starsze, jak wprowadzać wysokiej jakości usługi, jak partycypacyjnie projektować usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne oraz ułatwiać dostęp do nich.
POPOJUTRZE 2.0
 • Obszar działania: Edukacja
 • Inkubator prowadzi: SENSE Consulting
Inkubator działa w obszarze kształcenia. Przez przyznawane granty budują i testują rozwiązania zmieniające rynek edukacji. Wspierają innowacje dotyczące edukacji formalnej i pozaformalnej na każdym etapie rozwoju człowieka – dla dzieci, dorosłych i seniorów. Współpracują z osobami i organizacjami, które mają pomysły na szybsze, tańsze oraz lepsze metody i narzędzia pomagające się uczyć. W trakcie wspólnego procesu pomysły przekształcają w produkty i wspierają w ich wdrożeniu.
Inkubator Dostępności
 • Obszar działania: Dostępność
 • Inkubator prowadzi: ROPS Kraków oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Zadaniem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami.